139η Συνάντηση του Ελληνικού Toastmasters Club – Ρητορικού Ομίλου

4 Ιουνίου 2015
καλλίτερη ομιλήτρια προετοιμασμένου λόγου

“Προτάσεις Ανάπτυξης στην Ελλάδα”

Εκείνο το πρωί ενημερώθηκα ότι πρέπει να αναπληρώσω μια κενή θέση ομιλίας και είχα μόλις 2,5 ώρες να προετοιμαστώ. Έτσι, μολονότι στο γραπτό λόγο είχα συμπεριλάβει τις προτάσεις μου για την εξόρυξη Ζεολίθου, την αξιοποίηση των Σπάνιων Γαιών, την δημιουργία Ιαματικού Τουρισμού και την Ανάδειξη της Ασκληπικής Ιατρικής, λόγω έλλειψης χρόνου στην προφορική ομιλία, δεν πρόλαβα να ενσωματώσω αυτές τις προτάσεις.